AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITATAVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

 1. En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSICE), s'exposen tot seguit les dades identificadores d'Inmobiliaria Colonial, SA (d'ara endavant, Colonial), empresa titular del domini inmuebles.nmocolonial.com.

 

Denominació social: Inmobiliaria Colonial, SA

Domicili social: Avinguda Diagonal 532, 08006, Barcelona

Informació de contacte: Avinguda Diagonal 532, 08006, Barcelona; Telèfon: 93 404 79 00; Correu electrònic: infocolonial@inmocolonial.com

Dades registrals: Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 39608, Llibre 0, Foli 63, Full B-347795, Inscripció 276a

CIF: A28027399

 

 1. USUARIS: L'accés i/o ús d'aquest portal atribueix a aquell que el realitza la condició d'USUARI, i aquest accepta, des de l'accés i/o ús esmentats, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les Condicions esmentades seran aplicables independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin de compliment obligat.

 

 1. ÚS DEL PORTAL: www.inmocolonial.com proporciona accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant, "els continguts") a Internet pertanyents a Colonial o a tercers. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. La responsabilitat esmentada s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts del portal. En el registre esmentat l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, es pot proporcionar a l'USUARI una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple fòrums de discussió o canals de comunicació) que Colonial ofereix a través del seu portal i, amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no fer-los servir per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d'apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Colonial, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys esmentats anteriorment; (iv) intentar accedir i, si escau, fer servir els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Colonial es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, segons el seu criteri, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Colonial no serà responsable de les opinions proporcionades pels usuaris a través dels fòrums o altres eines de participació.
 2. PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES: En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre (LOPD), l'informem que les seves dades personals seran registrades en un fitxer propietat d'Inmobiliaria Colonial, SA, per a l'adequada gestió de les consultes plantejades.

Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals dirigint-se per escrit a Immobiliària Colonial, SA amb domicili en Avinguda Diagonal, 532, 08006 Barcelona, o a l'adreça de correu electrònic informacio@inmocolonial.com.

 

 

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: Tots els continguts del lloc web de Colonial, entenent-se, a títol merament informatiu, textos, documents, fotografies, dibuixos, imatges, icones, representacions gràfiques, continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codi font, les marques, els noms comercials o altres signes distintius, són titularitat exclusiva de Colonial i de tercers i estan protegits per les lleis de propietat industrial i intel·lectual, llevat que s'especifiqui el contrari.

De conformitat amb l'exposat, l'usuari haurà de respectar tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el lloc web de Colonial que siguin titularitat de Colonial o de tercers, i queda expressament prohibida qualsevol modalitat d'explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació o qualsevol altra forma de difusió de la informació o els elements continguts al lloc web de Colonial esmentats en aquest apartat, a través de qualsevol suport i mitjà, no autoritzada expressament i prèviament pels seus titulars respectius. El contingut d'aquest lloc web es pot visualitzar, imprimir, copiar i emmagatzemar al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat sense cap finalitat comercial.

La infracció de qualsevol dels drets esmentats pot constituir una vulneració d'aquestes condicions i/o de les lleis de propietat industrial i intel·lectual, així com un delicte castigat d'acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

 

 1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: Colonial no garanteix l'accés continuat ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i la informació continguts al web de Colonial, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

Colonial no es responsabilitza de la informació i la resta de continguts integrats en espais o llocs web de tercers accessibles des del portal de Colonial a través d'enllaços o hipervincles, a www.inmocolonial.com, ni de la informació i els continguts de qualsevol lloc web de tercers que es presenti sota l'aparença o els signes distintius de Colonial.

Colonial no assumeix cap responsabilitat relacionada amb aquells continguts als quals s'hagi accedit a través del lloc web de Colonial però que es facilitin per part de terceres persones o entitats, i especialment pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que es poguessin produir en relació amb aquests: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o les relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen els prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades, del secret professional i dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; i (vii) en general l'incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que resultin aplicables.

Colonial no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses produïts per: (i) interferències, interrupcions, fallides, omissions, avaries telefòniques, retards, bloqueigs o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivats per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control de Colonial; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat del lloc web de Colonial; (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

En tot cas, l'USUARI del portal de Colonial serà responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Colonial pugui patir com a conseqüència de l'incompliment per part de l'USUARI de les obligacions a què queda sotmès a través d'aquest avís legal o de les condicions particulars que siguin aplicables.

 

 1. POLÍTICA DE SEGURETAT: Es prohibeix la creació d'enllaços al lloc web de Colonial des de llocs web de tercers sense l'autorització expressa i per escrit de Colonial.

L'accés al portal no implica l'obligació per part de Colonial de controlar l'absència de virus o de qualsevol altre element informàtic damnós. Correspon a l'USUARI, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics damnosos.

Colonial no es responsabilitza dels danys produïts als equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei del portal.

 

 1. MODIFICACIONS: Colonial es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d'aquest com la forma en la qual aquests hi apareguin presentats o localitzats.
 2. DRET D'EXCLUSIÓ: Colonial es reserva el dret de restringir l'accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d'Ús i les seves modificacions posteriors.

 

 1. GENERALITATS: Colonial perseguirà l'incompliment d'aquestes condicions i qualsevol utilització indeguda del seu portal, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

 1. MODIFICACIÓ D'AQUESTES CONDICIONS I DURADA: Colonial podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, que seran degudament publicades com apareixen aquí. La vigència de les condicions esmentades variarà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per d'altres degudament publicades.

 

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: Per a la resolució de qualsevol conflicte derivat de l'accés al lloc web, l'USUARI i Colonial acorden sotmetre's expressament a la normativa espanyola vigent i als jutjats de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol fur general o especial que els pogués correspondre.